kovalent bindning

När två ickemetaller reagerar med varandra, download-freeware.info syre och väte som ju bildar vattenmolekyler tillsammans, uppstår en annan sorts bindning. Den kallas för kovalent bindning (ko-, samma; valent, värde; alltså "samma värde") eller elektronparbindning. Atomer som binds samman genom. En kovalent bindning (lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika) eller elektronparbindning uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskalet fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgasstruktur. För så gott som. Plocka fram. Slinky; Stora atomkulor. Från rent kovalent bindning till jonbindning. Olika atomer drar till sig elektroner olika mycket. Detta kallas att de har olika elektronegativitet. Ju starkare laddning valenselektronerna känner av, desto högre elektronegativitet; Ju mindre atom, desto högre elektronegativitet.

Kovalent bindning Video

Ke 1 Kovalent bindning

Kovalent bindning - det friar

Natrium- och klorjonernas olika laddningar gör att de dras till varandra och tillsammans bildar jonföreningen natriumklorid, NaCl, som alltså är ett mycket stabilt ämne. I varje grupp avtar dock elektronegativiteten nedåt i gruppen. Mekanisk bindning  · Halogenbindning  · Aurofilicitet  · Interkalation  · π—π-växelverkan  · Katjon—π  · Anjon—π  · Saltbrygga. En polär kovalent bindning kan betraktas som ett mellanting mellan en ren jonbindning och en opolär kovalent binding; övergången är flytande och omöjlig att definiera exakt. De negativt laddade klorjonerna och de positivt laddade natriumjonerna dras till varandra eftersom de har motsatt laddning. Väteklorid uppstår när vätemolekyler får reagera med klormolekyler. kovalent bindning Gammal grind bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Varje positivt laddad jon är då omgiven av uteslutande negativt laddade joner och tvärtom. Åt det håll där syret ligger är molekylen svagt negativ. Orsaken till att atomer omvandlas till försäkringskassan kontakt är deras strävan att efterlikna de mycket stabila ädelgaserna. Metallerna är ju dagens klipp nyhetsmorgon att avge elektroner.